Administratorem Twoich danych jest F.H.U. BARTGAZZ BEATA BARTYZEL DYSTRYBUCJA GAZU PROPAN-BUTAN  z siedzibą w STARKOWO 55, 76-270 USTKA, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 839-143-13-68, REGON: 770978554.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: rodo@bartgazz.pl  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem STARKOWO 55, 76-270 USTKA.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania zawartej umowy, usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, usługi aż do czasu zakończenia umowy, usługi
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych

Kategorie gromadzonych  danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, dane firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu niezbędne w cel wykonania zawartej umowy.

Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.

Przekazane dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze STARKOWO 55, 76-270 USTKA. lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@bartgazz.pl .

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez F.H.U. BARTGAZZ BEATA BARTYZEL DYSTRYBUCJA GAZU PROPAN-BUTAN w ramach zawieranych umów.